Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.İşverenler bu zorunluluğuartık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilmektedirler.

Bu kapsamda SENA OSGB olarak İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız.İşyeri Hekimlerimiz, işyerinzide gerçekleştirilen sağlık gözetimi programları dahilinde çalışanın korunması, eğitilmesi ve izlenmesini sağlamaktadırlar.

İş Yeri Hekiminin Görevi

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
• Yıllık çalışma planı hazırlamak.

İşe giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesi

Sağlık ve Güvenlik Planı

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren;

İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde gelişen mesleki rahatsızlıkların sebebi belirlenemeyecektir. Bu kapsamda yapılacak işin niteliğine göre belirli riskler tesbit edilir ve işyeri hekiminin isteyeceği tetkiklerle birlikte işe giriş muayenesi yapılmalıdır.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Mobil Sağlık Hizmeti

• Akciğer Grafisi
• Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi,
•Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
•Odiometri Testi (İşitme Testi)
•Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
•Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)

Laboratuvar Testleri

• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• Tam İdrar Tahlili (TİT)
• Kan Grubu
• Kan Şekeri
• Check – Up
• Böbrek Fonksiyon Testleri
• Sarılık Testleri
• Serolojik Tetkikler
• İdrarda / Kanda Kurşun
• İdrarda / Kanda Alüminyum
• İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb.
• Psikometrik Testler Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)
Scroll to Top
Scroll to Top