İşyerinde potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde temel bir adımdır. Bu süreç, çalışanları ve işyerini etkileyebilecek olası tehlikeleri tanımlamak, analiz etmek ve önlemek için tasarlanmıştır. İşte bu sürecin temel adımları:

Risk Belirleme:

İş yerindeki tüm potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, herhangi bir işleme, ekipmana, malzemeye veya çevresel etkene odaklanmayı içerir.
Fiziksel tehlikeler (kesici, delici, düşme gibi), kimyasal maddeler, biyolojik tehlikeler, ergonomik faktörler ve psikososyal etmenler gibi çeşitli tehlike türleri göz önüne alınmalıdır.
Risk Analizi:

Belirlenen tehlikelerin, olası sonuçları ve bu sonuçların gerçekleşme olasılıkları analiz edilmelidir.
Her bir riskin ciddiyeti, sıklığı ve muhtemel etkileri değerlendirilmelidir.
Risk Derecelendirmesi:

Her bir riskin öncelik sırasına konulması için bir derecelendirme yapılmalıdır. Bu genellikle riskin ciddiyeti ve olasılığını içerir.
Derecelendirme, kritik, yüksek, orta ve düşük risk seviyelerini içerebilir.
Risk Kontrol Stratejileri Belirleme:

Her bir risk için uygun kontrol stratejileri belirlenmelidir. Bu stratejiler, riskin ortadan kaldırılması, azaltılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesini içerebilir.
Kontrol stratejileri, mühendislik kontrolleri, idari kontroller ve kişisel koruyucu donanımlar gibi çeşitli yaklaşımları kapsayabilir.
Risk İzleme ve Revizyon:

Belirlenen kontrol stratejilerinin etkinliği düzenli olarak izlenmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir.
İş süreçleri, ekipmanlar veya çalışanların değişiklikleri, risk profillerini etkileyebilir, bu nedenle sistem sürekli olarak güncellenmelidir.
Çalışan Katılımı ve Eğitim:

Çalışanlar, işyerindeki potansiyel riskleri belirleme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalıdır.
Eğitim programları, çalışanları olası tehlikeler konusunda bilgilendirmeli ve güvenli çalışma pratikleri konusunda yetkinleştirmelidir.
Bu adımlar, iş yerindeki riskleri etkili bir şekilde belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için temel bir çerçeve sağlar. Her işletme, faaliyet alanına ve sektöre bağlı olarak özelleştirilmiş bir risk yönetimi stratejisi geliştirmelidir. Ayrıca, yerel yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak için ilgili iş sağlığı ve güvenliği standartlarına dikkat edilmelidir.

Scroll to Top